VEDTEKTER

Foreningens navn er: Trøndelag Dyrevern
Stiftet: Steinkjer 19.09.2023
Revidert: 27.01.2024 etter årsmøtevedtak.

§ 2 Formål

Foreningen har til formål å hjelpe hjemløse familiedyr ved å gi nødvendig rehabilitering og finne et hjem for dem. Arbeide for å øke kunnskapen om dyr generelt. Arbeide for politisk påvirkning til beste for dyrene.


Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter

 • Operativt arbeid for hjemløse dyr, og dyr i en vanskeligstilt situasjon, ved å ta de inn, rehabilitere og finne et hjem.
 • Drive opplysningsarbeid for å øke den generelle kunnskapen om dyr, samt holdningsskapende arbeid.
 • Være en aktiv deltaker i debatten om dyrevelferd.
 • Være en samarbeidspartner til offentlige etater ved å bidra i saker som omhandler dyr.

§ 3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4 Medlemmer

Alle som ønsker, kan søke om å bli medlem. Verv som kan påvirke medlemskapet skal det opplyses om ved ønske om å bli medlem. Styret behandler medlemssøknader.

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte, styret og organisasjonens retningslinjer, prosedyrer og rutiner. Skriftlige og uttalte.

§ 6 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år, første gang 2024 er organisasjonens høyeste myndighet. Årsmøte skal avholdes innen utgangen av februar. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet. Kun medlemmer ved oppmøte har stemmerett.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet innkalles av styret med minst tre ukers varsel, direkte til medlemmene via epost og ved kunngjøring i sosiale medier. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan kun behandle forslag som er oppført på sakslisten.

§ 6-1 Møterett 
Møterett har alle som har betalt årskontingent innen en uke før årsmøtet. Årsmøtet er tilgjengelig for medlemmer digitalt på en egnet plattform. 

§ 6-2 Stemmerett 
Stemmerett har alle som har betalt kontingent for forrige år og inneværende år. Stemmerett har alle som deltar ved oppmøte eller på digital plattform. Det kan ikke avgis forhåndsstemmer. 

§ 6-3 Valg 
Styrets leder velges for ett år av gangen. Styremedlemmer velges for to år av gangen. Halvparten av styrets medlemmer skal være på valg hvert år. Revisor velges for ett år av gangen. 

§ 7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtets saker til behandling

 • Årsmelding
 • Innkomne forslag
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Handlingsplan
 • Valgkomiteens forslag til 
  • Styreleder
  • Styremedlemmer
  • Revisor
 • Styrets forslag til valgkomite

§ 8 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. Dokumenter skal sendes ut på epost senest en uke før ekstraordinært årsmøte og legges ut i sosiale medier.

§ 9 Styret

Foreningen har et styre på 1 styreleder og 5-8 styremedlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styremøter skal innkalles med minst fem dagers varsel.

Styret skal

 • Konstituere seg og velge nestleder, kasserer og sekretær.
 • Iverksette årsmøtebestemmelser.
 • Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Representere foreningen utad.

Styret kan fatte vedtak når minst 2/3 av styrets medlemmer er til stede, samt styreleder eller nestleder. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

§ 10 Valgkomité

Valgkomiteen består av 3 medlemmer. De skal legge frem sin innstilling til årsmøtet. Styret legger frem forslag til ny valgkomité. Valgkomiteens medlemmer velges for ett år. Valgkomiteen skal konstituere seg og velge sin leder umiddelbart etter årsmøtet er avsluttet. Valgkomiteen er beslutningsdyktig når leder og minst halvparten av medlemmene er tilstede.

§ 11 Eksklusjon og suspensjon

Styret har myndighet til å ekskludere medlemmer som ikke handler i tråd med organisasjonens §5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet. Styret kan også la være å ta opp et medlem om det vurderes til å kunne skade organisasjonen.

§ 12 Signaturrett

Styreleder og et styremedlem i fellesskap.

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 13 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøtet og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøtet bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.